Εκτύπωση

Tαυτότητα


Το Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – SES Net αποτελεί πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Α.Ε, (AN.KA A.E), σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, την bvba Helde, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και την υποστήριξη της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (Ε.Σ.Τ.Ε) και της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης.

Σκοπός του SES Net είναι η ίδρυση μιας τοπικής συνεργασίας για την κοινωνική χρηματοοικονομική, η οποία, ξεκινώντας από την Καρδίτσα, θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός κοινωνικού χρηματοοικονομικού εργαλείου με σκοπό την χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ανάλογα με την επιτυχία του θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το συγκεκριμένο εργαλείο κοινωνικής χρηματοοικονομικής θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την προσέλκυση ή ενθάρρυνση επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν από κοινωνικές επιχειρήσεις.

Η βασική αξία των παραπάνω φορέων που συνεργάζονται στο πεδίο της Κοινωνικής Χρηματοοικονομικής είναι η ενδυνάμωση της αλλαγής και η ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω της υποστήριξής με χρηματοοικονομικά εργαλεία και θεσμούς καινοτόμου χαρακτήρα.

Οι κύριοι στόχοι του SES Net είναι:

  • Η ανάπτυξη ενός μοντέλου χρηματοδότησης για τη διευκόλυνση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων κάθε μορφής.
  • Η ανάπτυξη της προσφοράς χρηματοδότησης προς τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ), άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις και πιθανόν νέους που προτίθενται να ξεκινήσουν μικρές επιχειρήσεις. 
  • Η παρακίνηση υποψήφιων κοινωνικών επιχειρηματιών.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του Social Enterprise Finance και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο "Υποστήριξη της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων» για την αντιμετώπιση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν συχνά τόσο η πλευρά της ζήτησης όσο και της προσφοράς κοινωνικών χρηματοδοτήσεων. Στόχος της πρόσκλησης ήταν ο εντοπισμός, η ανάπτυξη, η προώθηση και η διάδοση καλών πρακτικών των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών διακυβερνήσεων αλλά και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην υποστήριξη νέων κοινωνικών επιχειρηματιών σε περιόδους υψηλής ανεργίας των νέων.

Μετά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, συνολικά 21 πιλοτικά προγράμματα εγκρίθηκαν χρηματοδότησης σε τέσσερις δέσμες ενεργειών (Strand Α, Β, C και D). Έντεκα από τα πιλοτικά έργα ξεκίνησαν από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2014 (πρώτος γύρος δικαιούχων) και τα υπόλοιπα δέκα άρχισαν το Σεπτέμβρη του 2014 (δεύτερος γύρος δικαιούχων).

Το έργο "Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, SES Net" είναι ένα από τα πιλοτικά έργα που έχουν εγκριθεί στην πρώτη δέσμη ενεργειών (Strand Α - πρώτος γύρος δικαιούχων) από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αριθμός Συμβολαίου: VP / 2013/017/0089 ).

Κάθε ένας από τους δικαιούχους ανήκει μία δέσμη ενεργειών στο πλαίσιο της οποίας θα διαμορφώσει τις δραστηριότητές του και τους γενικούς στόχους του σχεδίου του.

Οι δέσμες ενεργειών έχουν ως εξής:

1η δέσμη ενεργειών (Strand Α): Ίδρυση εταιρικών σχέσεων κοινωνικής χρηματοδότησης.
Η 1η δέσμη ενεργειών αποβλέπει να ασχοληθεί με την πλευρά της "προσφοράς" της κοινωνικής χρηματοδότησης, κυρίως στις χώρες της ΕΕ όπου η αγορά για την κοινωνική χρηματοδότηση δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί. Κύριος στόχος του είναι να βοηθήσει στην οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων.

2η δέσμη ενεργειών (Strand Β): Ίδρυση κοινωνικών χρηματοπιστωτικών μέσων και μηχανισμών
Η 2η δέσμη ενεργειών αντιμετωπίζει την πλευρά της "προσφορά" της αγοράς κοινωνικών χρηματοδοτήσεων, σε χώρες όπου αυτή είναι σε εμβρυακό στάδιο. Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση και την επισημοποίηση της συνεργασίας.

3η δέσμη ενεργειών (Strand C): Δημιουργία συνεργατικών μοντέλων χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Η κατηγορία αυτή ασχολείται με την πλευρά της "προσφοράς" της κοινωνικής καινοτομίας, ιδιαίτερα στις χώρες της ΕΕ, όπου οι διάφοροι φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά των κοινωνικών χρηματοδοτήσεων σε ατομική και μεμονωμένη βάση. Κύριος στόχος του είναι να προωθήσει την ολοκλήρωση της αγοράς στις χώρες αυτές.

4η δέσμη ενεργειών (Strand D): Ανάπτυξη της υποστήριξης της επενδυτικής ετοιμότητας για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.
Η συγκεκριμένη δέσμη ενεργειών αντιμετωπίζει την πλευρά της «ζήτησης» των κοινωνικών χρηματοδοτικών αγορών, με σκοπό την ενίσχυση της «επενδυτικής ετοιμότητας» των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Διεύθυνση

Μ. Αλεξάνδρου 34, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τηλέφωνο: 2441042363

Fax: 2441071636

Ιστοσελίδα: www.sesnet.eu

Email: connect@sesnet.eu

Φόρμα Εισαγωγής

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο
Όροι και Προϋποθέσεις